info@kaman.com.tr
+90 (212) 250 8080

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KAMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Bu dokümanda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimiz, tarafından sizlere sunulan, SATIŞ, SERVİS HİZMETLERİNE ilişkin kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği ve aktarıldığına ilişkin haklarınıza dair detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.

a) Şirketimiz hangi kişisel verilerinizi, hangi yöntemlerle elde etmektedir?

(“Kişisel verileriniz”); kişisel verileriniz basılı ve elektronik formlar ile sözleşmeler üzerinden ve elektronik sistemler aracılığıyla toplanmaktadır.

b) Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlemektedir?

Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası amaçlarıyla Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda sayılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen hizmetler için kişisel verilerinize ihtiyaç duyulduğundan kişisel verilerinizin işlenmesi için tarafımıza verilmesi konusunda açık rızanızın özgür iradeniz ile tarafımıza verip vermeyeceğiniz konusunda açık rıza beyanınızı tarafımıza iletmenizi rica ediyoruz.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Bulvar No: 18/1 Beyoğlu İstanbul adresine, E-posta ile yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@kaman.com.tr adresine veya KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kamanholding@hs01.kep.tr adresimize yapabilirsiniz